vážime si
zodpovedný
prístup

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup produktov prostredníctvom e-shopu „U VÁŽKY“ platné a účinné odo dňa 01.01.2021

Predávajúci:
TARUN, s. r. o.
Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika
IČO: 47 163 828
IČ DPH: SK2023780550
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 89528/B

Doručovacia adresa: Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Tel. kontakt: +421 910 686 322
E-mail: info@uvazky.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Číslo účtu pre bezhotovostné platby (IBAN): SK2211000000002944060106

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Internetový obchod (e-shop) „U Vážky“, prevádzkovaný Predávajúcim na Internetovej stránke https://uvazky.sk/ predstavuje bezobalový (zero waste) eko obchod s jedinečným konceptom, prostredníctvom ktorého Predávajúci umožňuje Kupujúcim nákup Tovarov do vlastných obalov, alebo do eko obalov poskytovaných Kupujúcim zo strany Predávajúceho. Prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúci umožňuje svojim zákazníkom nákup a doručenie jednotlivého druhu Tovaru dostupného v Internetovom obchode Predávajúceho, priamo domov ku Kupujúcemu, alebo na iné miesto vopred určené Kupujúcim.
1.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy na diaľku uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vznikajúce na základe predaja a kúpy Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu prostredníctvom Internetového obchodu a určujú zásady právneho vzťahu medzi Zmluvnými stranami.
1.3. Tieto VOP platia pre všetky Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho s výnimkou, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP.
1.4. Na Zmluvy a predaj Tovaru realizovaný medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a iné platné právne predpisy Slovenskej republiky.
1.5. Na Zmluvy a predaj Tovaru realizovaný medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iné platné právne predpisy Slovenskej republiky. Kupujúci – Podnikateľ zároveň berie na vedomie, že pre záväzkové vzťahy medzi ním a Predávajúcim platia pravidlá týchto VOP primerane, okrem iného aj s poukazom na ustanovenia týchto VOP vzťahujúcimi sa na Podnikateľov.
1.6. Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním Objednávky Tovaru sa podrobne oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom.

II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia tohto článku VOP majú okrem definičného charakteru a účelu aj charakter, resp. účel normatívny, teda stanovujúci práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, a preto ustanovenia tohto článku sú pre Zmluvné strany rovnako záväzné ako ostatné ustanovenia týchto VOP.
2.2. Záhlavia jednotlivých článkov sú pripojené len pre ľahšiu orientáciu a nemajú žiadny vplyv na výklad týchto VOP.
2.3. Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod.
2.4. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týkajúcich sa predávaného Tovaru na Internetovej stránke, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené, alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak. Výrazy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v týchto VOP majú nasledovný význam:
2.4.1. Civilný sporový poriadok znamená zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;
2.4.2. Cena znamená kúpna cena, ktorú sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie; Pre vylúčenie pochybností, na účely týchto VOP sa Cenou rozumie celková cena, pozostávajúca okrem iného aj z nákladov Predávajúceho na dodanie Tovaru, alebo iných odôvodnených nákladov súvisiacich s Objednávkou (napr. záloha za vratný obal v prípade určitého druhu Tovaru);
2.4.3. Internetový obchod alebo Internetová stránka znamená elektronický obchod (e-shop) Predávajúceho pod názvom “U Vážky” prevádzkovaný na webovej stránke https://uvazky.sk/
2.4.4. Kupujúci znamená subjekt, ktorý prostredníctvom Objednávky v Internetovom obchode vstúpil do obchodného (zmluvného) vzťahu s Predávajúcim; Kupujúcim sa môže stať fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom – Spotrebiteľ, fyzická osoba – Podnikateľ, alebo právnická osoba;
2.4.5. Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
2.4.6. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
2.4.7. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
2.4.8. Objednávka znamená individuálna písomná objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu, ktorá spočíva vo vyplnení a odoslaní objednávkového formulára na Internetovej stránke, a ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom Tovare a Cene Tovaru, ako aj o spôsobe dodania Tovaru a platby za Tovar;
2.4.9. Podnikateľ znamená osoba (i) zapísaná v príslušnom obchodnom registri, (ii) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (iv) osoba ktorá nakupuje Tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v súvislosti s ňou, alebo (v) osoba, ktorá uvedie v Objednávke svoje IČO;
2.4.10. Predávajúci znamená obchodná spoločnosť TARUN, s. r. o., so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika, IČO: 47 163 828, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 89528/B;
2.4.1. Registrácia znamená zriadenie trvalého užívateľského účtu Kupujúcim na Internetovej stránke Predávajúceho, ktorá Kupujúcemu umožňuje urýchlený nákup Tovaru na Internetovej stránke a poberanie aktuálnych výhod k nákupu Tovaru poskytovaných zo strany Predávajúceho;
2.4.2. Reklamačný poriadok znamená reklamačný poriadok zverejnený na Internetovej stránke, ktorého účelom je informovať Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie Tovaru, sťažností a podnetov.
2.4.3. Reklamácia znamená písomné podanie Kupujúceho, ktoré obsahuje žiadosť Kupujúceho o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k Tovaru podľa Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov;
2.4.4. Spotrebiteľ znamená fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
2.4.5. Tovar znamená akékoľvek produkty a výrobky, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu Predávajúceho, a ktoré sú prezentované prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho na účely jeho predaja Kupujúcemu;
2.4.6. VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky;
2.4.7. Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2.4.8. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2.4.9. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
2.4.10. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2.4.11. Zmluva znamená kúpna zmluva na diaľku uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, predmetom ktorej je predaj a kúpa Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu;
2.4.12. Zmluvné strany znamená zmluvné strany záväzkovo právneho vzťahu – Zmluvy, a to Predávajúci a Kupujúci.

III. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

3.1 Predmetom predaja prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho je Tovar, a to najmä potravinárske produkty (čerstvé a trvanlivé potraviny), ako aj produkty určené pre používanie v domácnosti, kozmetika, alebo akýkoľvek iný Tovar dostupný a ponúkaný v Internetovom obchode Predávajúceho. Bližšia špecifikácia Tovaru a popis hlavných vlastností Tovaru je k dispozícií v Internetovom obchode Predávajúceho po otvorení, resp. rozkliknutí každého jednotlivého Tovaru.
3.2 Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky a fotografie pri jednotlivom Tovare majú informatívny charakter a nie sú záväzné. Pre účely Objednávky je záväzný popis a charakteristika Tovaru.
3.3 Nákup Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho je možné uskutočniť (i) bez Registrácie Kupujúceho na Internetovej stránke Predávajúceho, alebo (ii) prostredníctvom Registrácie Kupujúceho zriadením trvalého užívateľského účtu.
3.4 Nákup Tovaru bez Registrácie Kupujúceho sa uskutočňuje prostredníctvom jednorazovej Objednávky Kupujúceho ako neregistrovaného zákazníka.
3.5 Nákup Tovaru Kupujúceho, ktorý je na Internetovej stránke Predávajúceho registrovaný, prebieha prostredníctvom zriadeného užívateľského účtu. Pri Registrácií si Kupujúci zvolí vlastné heslo, prostredníctvom ktorého sa bude prihlasovať do svojho užívateľského účtu na Internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúci je povinný heslo uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ho žiadnej tretej osobe. V prípade, ak má Kupujúci podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do užívateľského účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený Registráciu kedykoľvek zrušiť. Predávajúci sa zaväzuje vymazať registrovaného používateľa z databázy Registrácií bezodkladne v prípade, ak o to Kupujúci písomne požiada.
3.6 Nákup Tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Objednávky, a to zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania v „Košíku“ Internetového obchodu Predávajúceho. Jednotlivé produkty (Tovar), je Kupujúci oprávnený vybrať v požadovanom počte kusov, alebo hmotnosti prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“. V „Košíku“ je Kupujúci oprávnený požadovaný počet kusov, alebo hmotnosti jednotlivých vybraných produktov (Tovaru) meniť, alebo odstrániť. Kupujúci berie na vedomie, že dostupnosť Tovaru je v každom jednotlivom prípade viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho a jeho dodávateľov.
3.7 Kupujúci je povinný zvoliť si v rámci Objednávky spôsob doručenia Tovaru a spôsob úhrady (platby) za Tovar a pravdivo a úplne vyplniť požadované fakturačné a dodacie údaje v elektronickom objednávkovom formulári – Objednávku. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí – fakturačných a dodacích údajov, výberu spôsobu platby a spôsobu doručenia Tovaru.
3.8 Odoslanie objednávky (prípadne Registrácia Kupujúceho) je podmienená potvrdením Kupujúceho o oboznámení sa s VOP a spracovaním osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho.
3.9 Potvrdením a odoslaním Objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára), t.j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ v Internetovom obchode Predávajúceho, dáva Kupujúci Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru uvedeného v Objednávke a vybraného Kupujúcim z produktov (Tovaru) uvedenom v Internetovom obchode. Odoslaním Objednávky je proces objednávania Tovaru ukončený.
3.10 Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť Cenu za Tovar v zmysle Objednávky, dodanie Tovaru a iné vopred určené náklady Predávajúcemu.
3.11 Po riadnom a úplnom odoslaní Objednávky bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo Registrácie) doručený e-mail o zaevidovaní Objednávky do elektronického systému Predávajúceho a potvrdení Objednávky. Okamihom doručenia potvrdenia Objednávky Kupujúcemu je Zmluva medzi Zmluvnými stranami uzavretá. Akákoľvek zmena Objednávky po uzatvorení Zmluvy je návrhom na úpravu Zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný takýto návrh prijať.
3.12 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

IV. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje doručiť a odovzdať Kupujúcemu objednaný Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru, pričom Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Cenu.
4.2. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v množstve, hmotnosti, druhu, akosti, balení a v termíne v zmysle Objednávky a tak, ako určuje Zmluva a tieto VOP.
4.3. Spôsob dodania Tovaru je ponúkaný Predávajúcim a zvolený Kupujúcim pred uzavretím Zmluvy. Požadovaný spôsob dopravy (dodania) Tovaru Kupujúci uvedie v Objednávke. Kupujúci si môže zvoliť spôsob prevzatia Tovaru, resp. spôsob dodania Tovaru, a to nasledovne:
a) osobný odber, t.j. vyzdvihnutie Tovaru na vybranej adrese prevádzky Predávajúceho U Vážky;
b) doručenie Tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený podmieniť nákup určitého druhu Tovaru, ktorého charakter to odôvodňuje (napr. čerstvé potraviny) len možnosťou doručenia prostredníctvom osobného odberu.
4.4. Tovar bude Kupujúcemu zabalený a doručený v ekologickom balení (papierové tašky, papierové krabice a pod.), a to s prihliadnutím na podmienky prepravnej spoločnosti.
4.5. Kupujúci berie na vedomie, že niektoré druhy Tovaru (napr. tekuté produkty – potraviny, kozmetika drogéria), sú balené do vratných zálohových obalov patriacich Predávajúcemu, ktoré sú v nákupnom „Košíku“ spravidla automaticky priradené ku konkrétnemu Tovaru. Cena zálohy je Kupujúcemu oznámená vždy vopred, pred odoslaním konkrétnej Objednávky. Kupujúci je oprávnený vratné obaly vrátiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
a) osobne, t.j. doručením obalov na ktorúkoľvek adresu prevádzky Predávajúceho U Vážky;
b) ich odovzdaním prepravnej spoločnosti, resp. kuriérovi pri následnom dodaní Tovaru Kupujúcemu.
Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu vratné obaly, zakúpené Kupujúcim výlučne v Internetovom obchode. Kupujúci je povinný predmetné vratné obaly vrátiť Predávajúcemu podľa možností nepoškodené a čisté, a to s prihliadnutím na ich obvyklé opotrebenie; v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť vrátenie príslušnej časti zálohy Kupujúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, vrátenie vratných obalov Predávajúcemu nie je zákonnou povinnosťou Kupujúceho, ale jeho oprávnením. V prípade vrátenia vratných obalov zo strany Kupujúceho Predávajúcemu, sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu príslušnú časť zálohy za vratný obal bezodkladne vrátiť, a to vo forme zľavového kupónu, ktorý je Kupujúci oprávnený využiť pri ďalšom nákupe Tovarov v Internetovom obchode Predávajúceho. Zľavový kupón je neprenosný a môže byť použitý len na nákup Tovarov v Internetovom obchode Predávajúceho. Platnosť zľavového kupónu je neobmedzená, pričom po jeho zadaní a použití na Internetovej stránke sa Cena Objednávky Kupujúceho automaticky upraví s prihliadnutím na hodnotu predmetného zľavového kupónu. Zľavový kupón nemožno vyplatiť v hotovosti, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo podmieniť platnosť a možnosť využitia zľavového kupónu osobitnými podmienkami uvedenými na príslušnom zľavovom kupóne, pričom v takomto prípade majú podmienky uvedené na zľavovom kupóne prednosť pred úpravou uvedenou v tomto bode tohto článku VOP. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že nákup Tovarov, ktoré sú balené do vratných obalov, je aktuálne možný len v rámci územia Bratislavy, ak nie je Zmluvnými stranami osobitne, písomne dojednané inak.
4.6. Dodanie Tovaru sa uskutoční spôsobom a na dodacej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke. Kupujúci je povinný v Objednávke uviesť existujúcu adresu a uviesť údaje na účely dodania Tovaru v rozsahu: meno a priezvisko, resp. úplný názov Kupujúceho – Podnikateľa, bydlisko alebo sídlo (miesto podnikania) s uvedením názvu obce, ulice, popisného a/alebo orientačného čísla, PSČ, štát a telefónne číslo. Kupujúci berie na vedomie, že pre riadne a včasné doručenie Tovaru sa mu odporúča uviesť takú adresu doručovania Tovaru, kde je viditeľne označená budova tabuľkou so súpisným a orientačným číslom.
4.7. Doba dodania Tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v Internetovom obchode Predávajúceho. Dodacia lehota je v prípade Tovaru, ktorý sa nachádza na sklade Predávajúceho do 5 (piatich) pracovných dní od potvrdenia Objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy Tovarov nie sú skladom môže byť dodacia lehota dlhšia. O predpokladanej dobe dodania Tovaru bude Kupujúci vždy informovaný zo strany Predávajúceho v potvrdení Objednávky. V prípade osobného odberu Tovaru sa Predávajúci zaväzuje Kupujúceho vždy o možnosti prevzatia Tovaru informovať, pričom Kupujúci je oprávnený Tovar prevziať na vybranej prevádzke Predávajúceho vždy v pracovné dni v čase od 09:00 – 18:30 a v sobotu v čase od 08:00 – 15:00, s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade úhrady Ceny za Tovar prevodom na bankový účet Predávajúceho podľa bodu 5.5, písm. b) VOP sa doba dodania Tovaru počíta odo dňa obdržania úhrady Ceny za Tovar Predávajúcim. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a Cene.
4.8. Kupujúci bude o odoslaní Tovaru zo strany Predávajúceho informovaný elektronicky, prostredníctvom e-mailu.
4.9. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tak, že Predávajúci umožní Kupujúcemu disponovať s Tovarom na dojednanom mieste dodania. Kupujúci je za týmto účelom oprávnený poveriť prebratím Tovaru aj inú osobu ako príjemcu, ktorý je oprávnený prebrať Tovar v neprítomnosti Kupujúceho. Takáto osoba, ktorá preberie Tovar, je zo strany Predávajúceho považovaná za autorizovanú osobu na prebratie Tovaru.
4.10. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, (i) že Kupujúci pri Objednávke svoju Objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti prepravnej spoločnosti Tovar doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v Objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo v prípade opakovaného (najmenej 2-krát) neprevzatia Tovaru zo strany Kupujúceho, alebo opakovaného (najmenej 2-krát) nezastihnutia Kupujúceho na doručovacej adrese.
4.11. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného Tovaru prechádza na Kupujúceho v prípade (i) osobného prevzatia Tovaru Kupujúcim, momentom prevzatia, a v prípade (ii) doručovania Tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, prevzatím Tovaru zo strany Kupujúceho od dopravcu, na mieste dodania ním určenom, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme Tovar osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej/splnomocnenej osoby.

V. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie dojednanú Cenu. Cena Tovaru, vrátane výšky nákladov na dopravu, alebo akýchkoľvek iných nákladov bude vždy oznámená Kupujúcemu pred odoslaním Objednávky. Ako zmluvne dohodnutá Cena platí Cena určená v okamihu uzavretia Zmluvy, t.j. v okamihu potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho.
5.2 Ceny Tovarov ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho sú uvádzané v eurách (EUR) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase uskutočnenia Objednávky.
5.3 Jednotlivé ceny za Tovar uvedené na Internetovej stránke nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky (napr. náklady na nevyhnutné balenie tovaru (papierové sáčky, vratné obaly a pod.)), ktoré sa líšia v závislosti od objednaného Tovaru, jeho množstva, hmotnosti, obalu, spôsobu dodania a podmienok poskytovateľa prepravy Tovaru ako aj od spôsobu úhrady ceny za Tovar, a iných nákladov. Kupujúci hradí dodatočné poplatky k cene Tovaru v závislosti od zvoleného Tovaru, jeho množstva, hmotnosti, typu zvolenej dopravy a platobnej metódy, ktorú si vybral v súvislosti s Objednávkou Tovaru z aktuálnej ponuky platobných metód a foriem doručovania Predávajúceho.
5.4 Aktuálne ceny Tovaru sú stanovené Predávajúcim pri každom jednotlivom ponúkanom výrobku (Tovare), ktorý je v ponuke v Internetovom obchode Predávajúceho. Ceny Tovaru uvedené v Internetovom obchode Predávajúceho môžu podliehať zmenám, a to v závislosti od zmeny cien výrobcov Tovaru, dovozcov a podobne. Predávajúci zabezpečí pravidelnú aktualizáciu cien Tovaru uvedeného v Internetovom obchode Predávajúceho.
5.5 Úhrada Ceny za Tovar, vrátane s tým súvisiacich nákladov (doručenie a pod.) môže byť zo strany Kupujúceho realizovaná jedným z nasledovných spôsobov:
a) platba online cez platobnú bránu v Internetovom obchode; V prípade tohto spôsobu úhrady Ceny Predávajúci expeduje objednaný Tovar Kupujúcemu čo najskôr po potvrdení Objednávky, za predpokladu, že objednaný Tovar je dostupný na sklade Predávajúceho;
b) platba prevodom na bankový účet Predávajúceho; V prípade tohto spôsobu úhrady Ceny je Predávajúci oprávnený expedovať objednaný Tovar Kupujúcemu až po tom, ako bude Cena vrátane súvisiacich nákladov pripísaná v správnej výške na bankový účet Predávajúceho, alebo po tom, ako mu bude zo strany Kupujúceho doručený doklad preukazujúci úhradu Ceny;
5.6 Cena vrátane s tým súvisiacich nákladov sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet Predávajúceho. Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady Ceny znáša v plnom rozsahu Kupujúci.
5.7 Kupujúci berie na vedomie, že ako doklad o zaplatení, resp. podklad pre zaplatenie Tovaru slúži elektronická faktúra vystavená Predávajúcim a doručená na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list a v niektorých prípadoch ako dodací list.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od Zmluvy – Spotrebiteľ
6.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 14 (štrnásť) kalendárnych dní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, uvedené sa nevzťahuje na prípady uvedené v bode 6.4 tohto článku Zmluvy.
6.2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy, začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa (i) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (ii) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (iii) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
6.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
6.4. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je (i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, (ii) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. potraviny, ovocie, zelenina a pod.), (iii) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (iv) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. zelenina, ovocie a pod.), (v) predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 (tridsiatich) dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť, alebo (vi) z iných dôvodov taxatívne stanovených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
6.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy celkovú uhradenú Cenu za Tovar v celej výške vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením Ceny Kupujúcemu. Predávajúci vráti Kupujúcemu Cenu za Tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe Ceny za Tovar, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
6.6. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že v prípade odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy, Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
6.7. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Cenu za Tovar pred tým, ako mu je Tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.
6.8. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní od dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar poštou späť na adresu sídla Predávajúceho, resp. na inú adresu Predávajúceho, z ktorej bol Tovar odoslaný. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
6.9. V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
6.10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy.
6.11. V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy je Predávajúci oprávnený vrátiť Kupujúcemu Tovar na náklady Kupujúceho.

Odstúpenie od Zmluvy – Podnikateľ
6.12. Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy nemá nárok na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na odstúpenie Kupujúceho – Spotrebiteľa. Na odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho ako Podnikateľa sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tieto VOP neurčujú inak.
6.13. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy (i) kedykoľvek do doby, kým Tovar nebol Kupujúcemu zo strany Predávajúceho odoslaný, alebo v prípade (ii) podstatného porušenia povinností zo strany Predávajúceho, alebo v prípade (iii) ak Predávajúci odstúpenie od Zmluvy Kupujúcemu umožnil. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa na účely tohto ustanovenia VOP považuje najmä, nie však výlučne omeškanie Predávajúceho s dodaním Tovaru po dobu dlhšiu ako 15 (pätnásť) dní odo dňa dodania dohodnutého v Zmluve, t.j. odo dňa termínu dodania Tovaru určeného v potvrdení Objednávky.

Odstúpenie od Zmluvy – Predávajúci
6.14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Kupujúcim – Spotrebiteľom zo závažných prevádzkových dôvodov.
6.15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Kupujúcim – Podnikateľom z dôvodov (i) stanovených v bode 6.14 týchto VOP, (ii) vypredania svojich zásob Tovaru, (iii) jeho nedostupnosti, (iv) ak výrobca, alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu, zvýšil cenu, alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy, alebo (v) ak ani pri vynaložení značného úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, nie je schopný Tovar dodať Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v Cene dojednanej v Zmluve, alebo (vi) podstatného porušenia povinností zo strany Kupujúceho.

Odstúpenie od Zmluvy – všeobecné ustanovenia
6.16. Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci doručiť písomne na adresu miesta podnikania Predávajúceho: TARUN, s. r. o., so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika, alebo elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu: info@uvazky.sk. Kupujúci má možnosť na odstúpenie od Zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý je dostupný na Internetovej stránke Predávajúceho.
6.17. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný odstúpenie od Zmluvy bezodkladne doručiť Kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií Kupujúceho. Pred odstúpením od Zmluvy je Predávajúci oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy.
6.18. V prípade, ak Predávajúci odstúpil od Zmluvy, a ak Kupujúci uhradil Cenu, zaväzuje sa Predávajúci Kupujúcemu Cenu, prípadne Cenu v hodnote nedodaného Tovaru, vrátiť.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho zverejneným na Internetovej stránke Predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je Predávajúci – TARUN, s. r. o., so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika, IČO: 47 163 828, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 89528/B a spracováva ich v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.
8.2. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Predávajúceho nájdete na Internetovej stránke Predávajúceho v časti „Ochrana osobných údajov“.

IX. VYŠŠIA MOC

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie alebo nesplnenie niektorej povinnosti podľa týchto VOP v dôsledku neočakávanej udalosti mimo jeho vplyvu, hlavne zásahu vyššej moci, požiaru, povodne, vojny, občianskej vojny, sabotáže, štrajku, zákonov, výnosov, vyhlášok, predpisov alebo nariadení štátu, pokiaľ Predávajúci v miere, v ktorej je to možné a primerane rýchlo doručí Kupujúcemu písomné oznámenie zásahu vyššej moci a súčasne vynaloží maximálne úsilie, aby dopady takého zásahu vyššej moci eliminoval.

X. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP a/alebo Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok VOP sa použije výlučne na zmluvný vzťah Predávajúceho a Kupujúceho – Podnikateľa.

XI. DORUČOVANIE

Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu uvedenú v Objednávke, resp. Registrácií, na adresu sídla, miesta podnikania, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany, alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade osobného doručovania, alebo doručovania kuriérskou službou sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná poštou zo strany Predávajúceho Kupujúcemu alebo Kupujúcim Predávajúcemu sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím 5. (piateho) pracovného dňa po odoslaní zásielky na poslednú známu adresu, resp. miesto podnikania, alebo sídlo Zmluvnej strany, pokiaľ sa nepreukáže iný okamih doručenia. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

XII. ROZHODNÉ PRÁVO

12.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uvedené platí aj v prípade, že Kupujúci je cudzinec, zahraničná osoba, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
12.2. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Kupujúci a Predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa Civilného sporového poriadku.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 56 http://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
13.2. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Kupujúcemu oznámením na Internetovej stránke Predávajúceho, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Kupujúcemu ich zverejnením na uvedenej Internetovej stránke Predávajúceho.
13.3. Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim založeného Zmluvou a aj po jej skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nej vyplývajú. Platne uzavretá Zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia. VOP k Zmluve môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch Zmluvných strán.
13.4. Zmena VOP sa oznamuje oznámením uverejneným na Internetovej stránke Predávajúceho najmenej 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred účinnosťou takejto zmeny. Tým nie je dotknutý bod 13.3 týchto VOP.
13.5. Pre účely kontaktovania Predávajúceho v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Kupujúci oprávnený kontaktovať Predávajúceho nasledovným spôsobom:

TARUN, s. r. o.,
so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika,
IČO: 47 163 828
Tel. kontakt: +421 910 686 322
E-mail: info@uvazky.sk

Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite formulár v tejto forme len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresát:
TARUN, s. r. o.
Hviezdna 2
821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
Slovenská republika
E-mail: info@uvazky.sk

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem / odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar :

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

Dátum ..........................

Podpis spotrebiteľa
(iba ak je tento formulár zasielaný poštou)

* Nehodiace sa prečiarknite

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok platný pre nákup produktov prostredníctvom e-shopu „U VÁŽKY“

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 K zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií, sťažností a podnetov, a pre účely riadnej informovanosti Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie Tovarov dodaných Predávajúcim Kupujúcemu, vydáva Predávajúci tento Reklamačný poriadok.
1.2 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Zmluvy. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácie Kupujúceho týkajúcich sa kvality, nedostatkov a vád Tovaru. Kupujúci má nárok na Reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne na Tovare, ktorý mu bol dodaný Predávajúcim.
1.3 Tento Reklamačný poriadok platí predovšetkým vo vzťahu ku Kupujúcim, ktorí sú fyzickými osobami – Spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade Kupujúcich, ktorí sú Podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahuje tento Reklamačný poriadok primerane, a to predovšetkým vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré sa vzťahujú na Podnikateľov.
1.4 Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Spotrebiteľa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.5 Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Podnikateľa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1.6 Predávajúci týmto Kupujúcemu dôkladne odporúča, aby pred používaním, alebo spotrebovaním určených produktov (Tovaru), venoval dostatočnú pozornosť odporúčanému používaniu, ktoré je uvedené na obale výrobku, v príbalových letákoch alebo na Internetovej stránke.

II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

2.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim. Vadou sa rozumie najmä, nie však výlučne (i) nezhoda dodaných výrobkov s Objednávkou, faktúrou, (ii) poškodený obal Tovaru, alebo (iii) poškodený Tovar. Za vadu sa nepovažujú (i) zmeny vyplývajúce z charakteru použitých surovín, (ii) vizuálne alebo čuchové vnemy nepríjemné pre Kupujúceho alebo tretích osôb, (iii) omyl na strane Kupujúceho pri Objednávke, (iv) opotrebovanie alebo spotreba Tovaru spôsobené obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy samotného Tovaru (napr. uplynutím doby spotreby a pod.). Pri veciach predávaných za nižšiu Cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Cena. Pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze zodpovedá Predávajúci len za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.
2.2 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo požadovať (i) aby bola takáto vada Tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
2.3 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo (i) na výmenu veci, alebo má právo (ii) od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (opätovným vyskytnutím sa vady po oprave sa rozumejú vady, ktoré sa vyskytli aspoň po dvoch predchádzajúcich opravách rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (ak v dobe uplatnenia Reklamácie má Tovar aspoň dve rôzne odstraniteľné vady) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstraniteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
2.4 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu spolu s uplatnením Reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení Reklamácie, aby mohol Predávajúci určiť spôsob vybavenia Reklamácie.
2.5 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré (i) vznikli nesprávnym užívaním, starostlivosťou, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho, alebo mechanickým poškodením Tovaru, (ii) o ktorých Kupujúci pri prevzatí Tovaru vedel, resp. bol na vyslovene upozornený, (iii) pre ktoré bola poskytnutá zľava z Ceny, (iv) sú spôsobené bežným opotrebením Tovaru spôsobeného jeho bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, (v) ktoré vyplývajú z povahy Tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, (vi) pri použitom Tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, (vii) ktoré Kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, alebo (viii) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

III. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1 Predávajúci sa zaväzuje objednaný Tovar riadne a bezpečne zabaliť.
3.2 Za účelom kontroly stavu Tovaru je Kupujúci povinný bezprostredne po prevzatí dodaného Tovaru skontrolovať jeho stav, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky Tovaru. Ak je zistené narušenie obalu balenia či Tovaru, či podozrenie z neoprávneného otvorenia zásielky, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Kupujúci je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť Predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia, resp. neprevzatia zásielky. V opačnom prípade, akékoľvek Reklamácie na množstvo a fyzické porušenie Tovaru nebudú akceptované.
3.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:
a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: info@uvazky.sk, alebo
b) písomne na adresu: TARUN, s. r. o., so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika.
3.4 Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.
3.5 Spolu s Reklamáciou je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu doklad o zakúpení a zaplatení Tovaru, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
3.6 V Reklamácii Kupujúci uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie Reklamácie). Vo svojom vlastnom záujme je Kupujúci povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, pričom platí, že lehota pre vybavenie Reklamácie začína plynúť až odo dňa, kedy boli Predávajúcemu preukázané všetky tvrdené skutočnosti, a ktorých preukázanie zo strany Kupujúceho je nevyhnutné pre riadne vedenie a ukončenie Reklamačného konania.

IV. ZÁRUKA

4.1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (ďalej len „Záruka“).
4.2. Záručná doba je 24 mesiacov, ak platné právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu záručnú dobu pre určité druhy tovaru.
4.3. Ak je na predávanom Tovare, alebo na jeho obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade potravín je záručná doba spravidla do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, za predpokladu, že zo strany Kupujúceho sú dodržané podmienky pre ich skladovanie. Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi (napr. čerstvé ovocie a zelenina) – u týchto produktov je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr do 24 hodín po ich prevzatí, pokiaľ z platných právnych predpisov nevyplýva inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu skazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné produkt použiť.
4.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak sa skladá Tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru Kupujúcim.
4.5. Kupujúci je povinný uplatniť Reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej skutočnosti. Ak sa vyskytne na zakúpenom výrobku (Tovare) vada, Kupujúci má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci so Zmluvou, a to počas záručnej doby daného výrobku (Tovaru).
4.6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V. REKLAMAČNÉ KONANIE

5.1. V prípade uplatnenia Reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), Predávajúci doručí Kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.
5.2. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie.
5.3. Reklamácia Tovaru Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom bude vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku (Tovaru), najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. O postupe vybavovania Reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať.
5.4. Reklamácia Tovaru Kupujúceho, ktorý je Podnikateľom bude vybavená v lehote do 60 (šesťdesiat) dní. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. O postupe vybavovania Reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať.

VI. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) odovzdaním opraveného výrobku (Tovaru), (ii) výmenou výrobku (Tovaru), (iii) vrátením Ceny výrobku (Tovaru), (iv) vyplatením primeranej zľavy z Ceny výrobku (Tovaru), alebo (v) odôvodneným zamietnutím Reklamácie.
6.2. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie, toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od odo dňa ukončenia Reklamácie, inak právo zanikne. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho – Podnikateľa. V prípade uplatnenia Reklamácie zo strany Kupujúceho – Podnikateľa, náklady na uplatnenie Reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) nesie Kupujúci – Podnikateľ v každom prípade sám.

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu, zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailovú adresu info@uvazky.sk, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení Zákona o alternatívnom riešení sporov a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy – Zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou – Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, email: ars@soi.sk , adr@soi.sk, pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúci môže v prípade Zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

VIII. SŤAŽNOSTI A PODNETY
8.1. Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov Kupujúcich sa uplatnia podmienky tohto Reklamačného poriadku primerane.
8.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť akúkoľvek sťažnosť, alebo podnet, adresovaný Predávajúcemu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:
a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: info@uvazky.sk, alebo
b) písomne na adresu: TARUN, s. r. o., so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika.